Az Invia.hu által értékesített szolgáltatások értékesítésének üzleti feltételei

Ezen feltételek irányadók az ETELE TRAVEL, mint INVIA értékesítési képviselő által végzett tevékenységre.
 
Utazások
 
1. BEVEZETÉS
Szolgáltató neve: Invia.hu Korlátolt Felelősségű Társaság 
Szolgáltató székhelye: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Szolgáltató elérhetősége:
telefonszám: +36 1 501 5600
elektronikus levelezési cím: info@invia.hu
Nyilvántartásba vevő bíróság: Fővárosi Törvényszék
Cégjegyzékszám: 01-09-875135
Adószám: 13823409-2-42
Kamarai tagság: Budapesti Kereskedelmi Ipari Kamara; BU13823409
Tárhelyszolgáltató adatai: T-mobile Czech Republic - Datové centrum Veveří; Veveří 102, Brno 602 00
(a továbbiakban Invia.hu)
 
Az Invia.hu jó nevű utazási irodák (a továbbiakban mint Utazási Irodák, a konkrét utazást szervező utazási iroda mint Utazási Iroda) termékeinek engedélyezett értékesítője, amelyekkel érvényes utazásközvetítői szerződése van. Valamennyi Utazási Iroda igazolta az Invia.hu részére, hogy jogszerűen működik, továbbá rendelkezik a jogszabály által előírt mértékű vagyoni biztosítékkal és nagy részük több, mint 10 éve működik a magyar piacon.
A kiválasztott utazást az Ügyfél - amennyiben betöltötte 18. életévét - megrendelheti és megvásárolhatja az Invia.hu-tól/az ETELE TRAVEL-től ugyanazon az áron, mint amelyen azt az utazást szervező iroda kínálja.
A jelen Szerződés alapján tehát az Invia.hu/ETELE TRAVEL létrehozza az Utazási Iroda és az utazást megrendelő ügyfél, mint utazók (a továbbiakban mint „Ügyfél”) közötti utazási szerződést, az Ügyfelek által igényelt szolgáltatásokra ügyelve. Az Invia.hu/ETELE TRAVEL e körben a megbízottra vonatkozó szabályok szerint jár el.
 
Az Invia.hu/ETELE TRAVEL által folytatott tevékenység engedélyköteles. Az engedélyező hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály; 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919.
 
2. MEGRENDELÉS
A weboldal minden látogatója korlátlan mennyiségű, ajánlatkérést küldhet el az Invia.hu/ETELE TRAVEL részére a kiválasztott utazás megrendelésével. A megrendelés során az Ügyfél köteles megadni a kereszt- és vezetéknevét, e-mail címét és telefonszámát valamint az üzleti feltételekkel egyetértek rubrika kijelölésével nyugtázni a jelen általános szerződési feltételek megismerését és elfogadását. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Invia.hu-nak/ETELE TRAVEL-nek a megrendelés pillanatában nincs információja arról, hogy az adott utazás szabad-e, tehát értékesíthető-e az Ügyfél részére, ezért a megrendelés elküldésével nem jön létre utazási szerződés az Ügyféllel.
Az utazásokat az Invia.hu honlapjára a vele partneri viszonyban álló szervező Utazási Irodák zárt rendszeren keresztül, úgynevezett XML technológiával töltik fel. Az Invia.hu/ETELE TRAVEL a részvételi díjakat, külön fizetendő díjakat, indulási időpontokat és más az Utazási Irodák által feltöltött információkat csak tárolja, illetve az Ügyfelek részére elérhetővé teszi, ezért azokért felelősséggel nem tartozik.
A honlapon szereplő helyesírási hibáért, az időközben aktualitását vesztett árakért és akciókért, elfogyott helyekért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibájáért, a kalkulátor pontatlan számolásáért felelősséget az Invia.hu/ETELE TRAVEL nem vállal. A https://invia.hu honlapon szereplő kalkuláció eredménye tájékoztató jellegű, amely az Invia.hu-t/ETELE TRAVEL-t az utazási szerződés megkötésére nem kötelezi. A végösszeg pontos meghatározására az Invia.hu/ETELE TRAVEL által küldött ajánlatban (utazási szerződésben) kerül sor. Az Invia.hu/ETELE TRAVEL nem felelős az Utazási Irodák ilyen módon közölt és az Invia.hu/ETELE TRAVEL által elérhetővé tett információk helytállóságáért.
Amennyiben az Invia.hu/ETELE TRAVEL honlapján elérhető utazási ajánlatok adatait az Invia.hu tölti fel a holnapra, az Invia.hu/ETELE TRAVEL fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés után is kijavíthassa az esetleges nyilvánvaló hibákat, melyek az utazások kézi átírásánál keletkezhettek a szerver adatbázisában, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Invia.hu honlapján elérhető „szálloda a térképen” funkcióval lekérhető adatokat is. A díjakat érintő hibák javítása nem minősül az utazási díj emelésének, azonban az Ügyfél jogosult az utazási szerződést aláírását visszautasítani vagy az utazási szerződéstől elállni, ha a javítással módosított szerződést nem fogadja el.
Az Invia.hu/ETELE TRAVEL fenntartja magának a jogot, hogy elutasítsa azokat a megrendeléseket, melyek ellentmondásosak, hiányosak vagy helytelen telefonszámot tartalmaznak. Az Invia.hu/ETELE TRAVEL a megrendelés sikertelenségéről lehetőség szerint értesíti az Ügyfelet, azonban tekintettel a leadható megrendelések korlátlanul nagy számára, erre nem vállal kötelezettséget.
 
III. MEGRENDELÉSEK INTÉZÉSE
Az Invia.hu/ETELE TRAVEL az Ügyfelek részére az Ügyfél szerződési nyilatkozatának megtétele előtt 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően tájékoztatást nyújt.
Az megrendelések fogadása után az Invia.hu/ETELE TRAVEL elvi foglalással él az utazásra vonatkozóan az Utazási irodánál.
Amennyiben ez nem lehetséges, abban az esetben az Invia.hu/ETELE TRAVEL feltétlenül kapcsolatba lép az Ügyféllel és megállapodik vele a további teendőkben.
Az Invia.hu tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy az Invia.hu alkalmazottaival folytatott beszélgetések a szolgáltatásaink minőségének javítása érdekében felvételre kerülhetnek. A felvételek kezeléséről az Invia.hu adatkezelési tájékoztatója ad részletesebb felvilágosítást.
Az utazás elvi lefoglalásának sikerességét követően, előzetesen egyeztetett módon (faxon, e-mailen) az Invia.hu/ETELE  TRAVEL saját költségén elküldi az utazási szerződést, valamint a szükséges utasításokkal ellátott tájékoztatót, amely tartalmazza az utazási díj kifizetésének módját és idejét is. Az Invia.hu/ETELE TRAVEL az utazási szerződés elküldésével igazolja vissza a megrendelést.
Amennyiben a megrendelés leadása az Invia.hu/ETELE TRAVEL irodájában személyesen történik, az az Invia.hu/ETELE TRAVEL a sikeres elvi foglalást követően az Ügyfél rendelkezésére bocsátja az utazási szerződést.
Az Invia.hu/ETELE TRAVEL az utazási szerződés elküldésével együtt tájékoztatja az Ügyfelet, hogy milyen határidőig kell visszaküldenie az aláírt utazási szerződést. Amennyiben az Ügyfél az aláírt utazási szerződést nem küldi el az Invia.hu/ETELE TRAVEL által megadott e-mail címre a tájékoztatóban megjelölt határidőn belül, a felek között nem jön létre a szerződés. Az Ügyfélnek az utazási szerződéstől való elállási jogára vonatkozó információkat a jelen Szerződés XI. fejezete tartalmazza. Az utazás végleges lefoglalására az utazási szerződés létrejöttét és az Invia.hu/ETELE TRAVEL által a szerződéskötéssel egyidejűleg előírt előleg, illetve teljes utazási díj megfizetését követően kerül sor. Amennyiben az Ügyfél az előleg vagy bizonyos esetekben a teljes utazási díj megfizetésével késedelembe esik, az Invia.hu/ETELE TRAVEL nem vállalja az Ügyfél által megrendelt utazás végleges lefoglalását, valamint nem vállal felelősséget a késedelmes kifizetéssel járó egyéb jogkövetkezményekért.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Invia.hu/ETELE TRAVEL által küldött utazási szerződés az Invia.hu/ETELE TRAVEL ajánlatának minősül. Az Ügyfél az ajánlatot az utazási szerződés aláírásával fogadja el. Az utazási szerződés az Invia.hu/ETELE TRAVEL által küldött ajánlat elfogadásával és a kapcsolódó tájékoztatóban megjelölt határidőben történő visszaküldésével jön létre.
Az Ügyfél az Invia.hu/ETELE TRAVEL által küldött utazási szerződésben észlelt adatbeviteli hibákat köteles az Invia.hu/ETELE TRAVEL számára jelezni. Az adatbeviteli hibákat az Invia.hu/ETELE TRAVEL javítja és az utazási szerződést ismét megküldi az Ügyfél részére. Az Ügyfél az adatbeviteli hibákat az Invia.hu-val/ETELE TRAVEL-lel történt egyeztetést követően, az Invia.hu/ETELE TRAVEL hozzájárulásával jogosult saját maga helyesbíteni.
Amennyiben az Ügyfél az Invia.hu/ETELE TRAVEL által küldött ajánlatot - az azonosító adatok kitöltését vagy helyesbítését ide nem értve – módosítja, az új ajánlatnak minősül és a módosítások Invia.hu/ETELE TRAVEL általi elfogadásáig az utazási szerződés abban az eseten sem jön létre, ha az Ügyfél a megrendelt utazáshoz kapcsolódó teljes utazási díjat vagy előleget megfizette. Amennyiben a felek között a szerződés nem jön létre, az Invia.hu/ETELE TRAVEL a megfizetett díjat vagy díjelőleget az Ügyfél részére visszafizeti.
Amennyiben az utazási szerződés létrejön, de az utazási díj vagy díjelőleg megfizetésére a tájékoztatóban megjelölt határidőn belül nem kerül sor vagy az Ügyfél az utazási szerződésben előírt egyéb feltételeket nem teljesíti az Invia.hu/ETELE TRAVEL jogosult a létrejött utazási szerződéstől elállni. Az elállásról az Invia.hu/ETELE TRAVEL az Ügyfelet haladéktalanul értesíti.
A felek által aláírt szerződés írásbeli szerződésnek minősül és azt az Invia.hu/ETELE TRAVEL iktatja. Az iktatott szerződésről az Ügyfél részére kérés esetén az Invia.hu/ETELE TRAVEL másolatot biztosít.
Minden Ügyfél minden egyes írásbeli megrendelése, amely tartalmazza az Ügyfél által igényelt utazási szolgáltatásokat, az utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezi az adott Ügyfél adott megrendelése vonatkozásában.
Az utazási szerződés létrejöttével az utazási szerződés részévé válnak továbbá a jelen általános szerződési feltételek mellett az utazást szervező Utazási Iroda által közzétett általános szerződési feltételek és az általa rendelkezésre bocsátott programfüzetben található rendelkezések is azok értelemszerű alkalmazásával, valamint az utazási szerződésre vonatkozó jelen általános szerződési feltétekben és az egyedi utazási szerződésben nem érintett rendelkezései. Az Invia.hu/ETELE TRAVEL az utazást szervező utazási iroda általános szerződési feltételinek elérhetőségéről az utazási szerződés megküldésével tájékoztatja az Ügyfeleket.
Az utazási szerződés csak magyar nyelven köthető meg.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a felek között létrejött utazási szerződés az utazást szervező Utazási Iroda részére küldött végleges lefoglalásra érkezett visszaigazolás Invia.hu-hoz/ETELE TRAVEL-hez történő megérkezésével lép hatályba. Az utazási szerződés hatályba lépéséről az Invia.hu/ETELE TRAVEL 3 munkanapon belül tájékoztatja az Ügyfelet. A hatálytalan utazási szerződés alapján történő teljesítésekre az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeit kell alkalmazni és az Invia.hu/ETELE TRAVEL köteles az Ügyfél által befizetett teljes utazási díjat vagy előleget az Ügyfél részére visszafizetni.
Az Ügyfél haladéktalanul köteles tájékoztatni az Invia.hu.-t/ETELE TRAVEL-t arról, ha az utazás megkezdése előtt az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit átruházta.
 
IV. VÉGFELHASZNÁLÓI NYILATKOZAT
Az Áfa tv. 206. §-a alapján az Ügyfélnek nyilatkoznia kell arról, hogy az utazási iroda által nyújtott szolgáltatást milyen minőségben veszi igénybe.
    • nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszi igénybe (tehát magányszemélyként foglal, nem kér cégnévre számlát),
    • adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként veszi igénybe (tehát cégnévre kér számlát, de a megrendelt szolgáltatást nem számlázza tovább),
    • adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe (tehát cégnévre kér számlát és a megrendelt szolgáltatást továbbszámlázza, ez esetben plusz ÁFA-t is fel kell számolni.
 
V. FIZETÉS
Azoknál az utazásoknál, amelyek az utazás megkezdése előtt több mint egy hónappal kerültek megrendelésre, az Ügyfél a megrendelést követően az Invia.hu/ETELE TRAVEL által meghatározott időpontig fizeti be az Utazási Iroda által meghatározott összeget, de legfeljebb a teljes ár 40%-át (előleg). A teljes díj fennmaradó összegét az utazó – az utazási szerződés eltérő rendelkezésének hiányában - legkésőbb az utazás megkezdése előtt harminc nappal köteles megfizetni.
A last minute típusú és a kevesebb mint harminc nappal az utazás megkezdése előtt megrendelt utazások árának teljes összegét – az utazási szerződés eltérő rendelkezésének hiányában - az Ügyfél egy összegben fizeti meg az Invia.hu/ETELE TRAVEL részére, az Invia.hu/ETELE TRAVEL által meghatározott időpontig. Az Invia.hu/ETELE TRAVEL az utazási szerződés megküldésével egyidejűleg tájékoztatja az Ügyfelet a fizetési módokról.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Utazási Iroda, rendkívüli esetben nem igazolja vissza az utazás lefoglalását. Ilyen esetben a III. pont alatt ismertetett módon a szerződés nem lép hatályba és az Ügyfél jogosult az összes általa az Invia.hu/ETELE TRAVEL részére megfizetett összeg visszatérítésére. A részvételi díj visszatérítéséhez az általunk küldött „Adategyeztető visszafizetéshez” kitöltése és ügyfél általi aláírása szükséges - ezen kerül feltüntetésre, milyen bankszámlaszámra igényli a visszafizetést. Az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért az utazást szervező Utazási Iroda felel.
A banki átutalás, illetve befizetés költségeinek viselése a Magyarországon történő fizetés esetén:
    • az Ügyféltől származó előleg és hátralék befizetése során a költség az ügyfelet terheli, amelyet az Ügyfél a befizetéssel egyidejűleg köteles megfizetni a befizetés helye szerinti bank szabályzatának megfelelően;
    • az Invia.hu/ETELE TRAVEL számlájáról az Utazási Iroda számlájára történő előleg vagy hátralék befizetése esetén a költség az Invia.hu-t/ETELE TRAVEL-t terheli;
    • az esetleges további fizetések esetén a költséget az a fél állja, amelynek betudható a további fizetés szükségessé válása /az Ügyfél vagy az Invia.hu/ETELE TRAVEL;
    • a túlfizetéseknek az Ügyfél részére történő visszaterítése esetén a költséget minden esetben az Invia.hu/ETELE TRAVEL állja;
    • online fizetés esetén a kiválasztott utazás megrendelése után az Invia.hu/ETELE TRAVEL megküldi az online bankkártyás fizetéshez szükséges linket, majd Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. A K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját szükséges megadni. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadja el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezte. A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát;
    • külföldről bejövő és külföldre irányuló fizetésre minden esetben csak a felek közötti közös megegyezés esetén van lehetőség. Amennyiben felek külföldi bankszámlára történő kifizetésben állapodnak meg, vagy a visszafizetésre csak külföldi bankszámlára van lehetőség, a kifizetéssel felmerülő költségeket az Ügyfél köteles viselni, az Invia.hu/ETELE TRAVEL pedig jogosult a kifizetéssel felmerülő költséget a kiutalt összegből levonni;
    • bankkártyával történő fizetés az Invia.hu /1077 Budapest Kéthly Anna tér 1./ Ügyfélcentrumában a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő rendszerén keresztül történik. A bank elszámolási körében tartozó bankkártya típusok: MasterCard termékek (MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro); VISA termékek (VISA, VISA Electron, Vpay); JCB. Az American Express és a Diners Club kártyatípust nem áll módunkban elfogadni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy bankkártyával történő fizetés esetén forinttól eltérő devizában is benyújthatják terhelésüket. Az ebből eredő árfolyam különbözetért az Invia.hu nem vállal felelősséget. Bankkártyával történő fizetés esetén a fizetés pénzneme minden esetben forintos.
    • amennyiben a befizetés az Invia.hu Ügyfélcentrumában, bankkártyával kerül rendezésre, az utazási szerződés azonban valamilyen okból kifolyólag mégsem jön létre, abban az esetben a kártyás tranzakció törlésre kerül. A befizetett összeg 3-4 munkanapon belül kerül jóváírásra a kártyatulajdonos folyószámláján. Bankkártyás befizetést készpénzben sajnos nem áll módunkban visszatéríteni.
    • Külföldről bejövő és külföldre irányuló fizetésre minden esetben csak a felek közötti közös megegyezés esetén van lehetőség. Amennyiben felek külföldi bankszámlára történő kifizetésben állapodnak meg vagy a visszafizetésre csak külföldi bankszámlára van lehetőség, a kifizetéssel felmerülő költségeket az Ügyfél köteles viselni, az Invia.hu/ETELE TRAVELpedig jogosult a kifizetéssel felmerülő költséget a kiutalt összegből levonni.
Az Ügyfél által befizetett összegek jogcímének meghatározása során minden esetben a megrendelt utazást szervező Utazási Iroda általános szerződési feltétele az irányadó. Az utazást szervező Utazási Iroda általános szerződési feltételeitől eltérő rendelkezésének hiányában az Ügyfél által előzetesen befizetett összeg előlegnek minősül. Abban az esetben, ha utazást szervező Utazási Iroda általános szerződési feltételei szerint az Ügyfél által befizetett összeg foglalónak vagy bánatpénznek minősül, az utazási szerződéstől való elállásra, illetve az utazás megrendelése során befizetett összegekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény foglalóra vonatkozó 6:185. §- vagy a bánatpénzre vonatkozó 6.213. §-a irányadó.
 
VI. LEKÉRÉSRE TÖRTÉNŐ FOGLALÁS
Némely utazást először az Utazási Iroda külföldi partnerétől szükséges lekérni. Ilyen esetben az Invia.hu/ETELE TRAVEL jogosult az Ügyféltől az adott Utazási Iroda feltételei szerinti lekérési díjat bekérni, még a foglalást megelőzően, a lekérési díj összege az utazás összegének 100%-a is lehet, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ezt előírja. Ez az összeg az Invia.hu/ETELE TRAVEL által visszaküldött utazási szerződésben meghatározott időpontban válik esedékessé. A lekérésre történő foglalás esetén az utazást szervező Utazási Iroda általános szerződési feltételi az irányadók, különös tekintettel a díj megfizetésének ütemezésére, kártérítési és költségtérítési feltételeire. Sikertelen foglalás esetén az Ügyfél által megfizetett lekérési díj teljes összege visszatérítendő az Ügyfél részére, amennyiben az Ügyfél nem választ az Invia.hu/ETELE TRAVEL kínálatából másik, legalább a meghiúsult utazás lekérési díjának értékével azonos értékű utazást, azonban az Ügyfél az esetleges sikertelen foglalás következtében semmilyen jogcímen nem jogosult kártérítésre.
 
VII. UTAZÁSI OKMÁNYOK
Az utazáshoz szükséges okmányokat - voucher, repülőjegyek stb. az Ügyfél az Invia.hu-tól/ETELE TRAVEL-től veszi át. Az átvétel az utazás időpontjától, valamint az Ügyfél által meghatározott cél országtól függ. Az okmányok megközelítőleg egy héttel az indulás előtt kerülnek az Ügyfél részére átadásra elektronikus úton (e-mail), illetve az Invia.hu/ETELE TRAVEL jogosult az Ügyfelet az okmányok átvételének lehetőségéről értesíteni, aki az okmányokat az értesítésben megjelölt helyen, nyitvatartási időben veheti át. Egyes okmányok (pl. a repülőjegy) átadására közvetlenül az utazás megkezdése előtt (pl. a repülőtéren) is sor kerülhet.
Az utazáshoz szükséges egyéb úti-okmányok (útlevél, esetlegesen vízum) beszerzése az Ügyfél kötelessége és felelőssége. Az utazásban részt vevő gyermeknek és/vagy kiskorúnak életkortól függetlenül rendelkeznie kell az adott ország beutazási feltételeit teljesítő, érvényes úti-okmánnyal. Amennyiben a gyermek vagy fiatalkorú utas nem a szüleivel/gyámjával utazik, úgy az utazáshoz a szülő vagy gyám nyilatkozata szükséges. Az Ügyfél köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, devizajogszabályok, be- és kiutazási szabályok, egészségügyi előírások stb.) betartani; az ezek megszegéséből, be nem tartásából eredő többletköltségek és károk az Ügyfelet terhelik. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Ügyfél az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha az utazást lemondta volna, illetve az utazástól elállt volna. Az utazástól való elállásra, annak okától függetlenül, az utazást szervező Utazási iroda általános szerződési feltételei az irányadóak, különös tekintettel az elállás (lemondás) miatt visszatérítendő összegek vonatkozásában.
Nem magyar állampolgárok az adott célország konzuli szolgálatánál vagy a Nagykövetségen tájékozódhatnak a beutazási feltételekről.
 
VIII. SCHENGENI HATÁRÁTLÉPÉSI ÁLLAMON KÍVÜLRE INDULÓ UTAZÁSOK:
2015.06.04-től változás az adatok megadása területén: A fokozódó terrorfenyegetések miatt az Európai Unió új jogszabályokat vezetett be, melynek folyományaként Magyarország Belügyminisztériuma valamennyi, az schengeni határátlépési államon kívülre induló országba és onnan érkező járat esetében kiterjesztett adatokkal feltöltött utaslisták továbbítását tette kötelezővé a légitársaságok számára. Tekintettel a fenti szabályzásra, az Ügyfelek az alábbi adatokat is kötelesek megadni:
    • Útlevél típusa
    • Dokumentumot kibocsátó ország
    • Útlevélszám
    • Lejárat dátuma
 
IX. DÍJ MÓDOSÍTÁSA
Az utazási szerződés alapján fizetendő díj emelésére az utazást szervező Utazási Iroda általános szerződési feltételeiben meghatározott feltételek alapján van lehetőség, amely általános szerződési feltételek az utazási szerződés részét képezik és amelyet az Invia.hu/ETELE TRAVEL az utazási szerződéssel együtt bocsát az utazó rendelkezésére.
 
X. REKLAMÁCIÓ
Az Ügyfél az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés késedelméből eredő kárért felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az Ügyfél bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az Ügyfélnek átadni. Az utaskísérő köteles az utazást szervező utazási irodát haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában - ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta - az Ügyfél a tájékoztatást írásban köteles elküldeni az utazást szervező utazási iroda, illetve az Invia.hu/ETELE TRAVEL részére, amelyhez rendelkezésre állás esetén hozzá kell csatolni az utazás helyszínén készült, a reklamációt alátámasztó jegyzőkönyvet, az utazási iroda helyi megbízottjának igazolásával. Amennyiben az Ügyfél a kifogásával az Invia.hu-hoz/ETELE TRAVEL-hez kíván fordulni az összes reklamációval kapcsolatos észrevételt és iratot az Invia.hu/ETELE TRAVEL következő e-mail címére lehet elküldeni: INVIA: ugyfelszolgalat@invia.hu, vagy az Invia.hu Korlátolt Felelősségű Társaság  irodájának címére: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1., vagy kifogásával jogosult az Invia.hu-t a +36 1 501 5600 telefonszámon megkeresni, ETELE TRAVEL: info@eteletravel.hu, vagy az Etele Travel Kft. címére: 1055 Budapest, Balaton u. 18. fszt. 2., vagy kifogásával jogosult az Etele Travel Kft-t a +36 (1) 321 0173 telefonszámon megkeresni, illetve az utazási csomagra vonatkozó szerződésben meghatározott valamely utazási szolgáltatás nyújtása során általa észlelt szerződésszegésről tájékoztatást adni. Az Ügyfél az utazást szervező utazási iroda általános szerződési feltételeiben meghatározott határidőn belül jogosult a kifogást az utazást szervező utazási irodával vagy az Invia.hu-val/ETELE TRAVEL-lel közölni.
Az Invia.hu/ETELE TRAVEL a szóbeli reklamációt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a reklamáció kezelésével nem ért egyet, vagy a reklamáció azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Invia.hu/ETELE  TRAVEL a reklamációról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát:
    • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az Ügyfélnek átadja,
    • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.
A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli reklamációt az Invia.hu/ETELE TRAVEL egyedi azonosító számmal látja el.
Az Invia.hu/ETELE TRAVEL az írásbeli panaszt - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A reklamációt elutasító álláspontját az Invia.hu/ETELE TRAVEL indokolással látja el.
A reklamációról felvett jegyzőkönyv tartalmazza az alábbiakat:
    • az Ügyfél neve, lakcíme,
    • a reklamáció előterjesztésének helye, ideje, módja,
    • az Ügyfél panaszának részletes leírása, az Ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
    • az Invia.hu/ETELE TRAVEL nyilatkozata az Ügyfél reklamációjával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a reklamáció azonnali kivizsgálása lehetséges,
    • a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli reklamáció kivételével – az Ügyfél aláírása,
    • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
    • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli reklamáció esetén a reklamáció egyedi azonosítószáma.
Az Invia.hu/ETELE TRAVEL a reklamációról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
Az Invia.hu Korlátolt Felelősségű Társaság/ETELE TRAVEL, mint utazást közvetítő utazási ügynökség jár el, azonban az Ügyfél jogosult az utazási szerződés teljesítésével kapcsolatos szavatossági, kártérítési, valamint sérelemdíj iránti igényét az Invia.hu-nál/ETELE TRAVEL-nél is bejelenteni. Az utazást szervező Utazási Iroda felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza. A reklamáció átvétele után az Invia.hu/ETELE TRAVEL a reklamációt elküldi az utazás szervezőjének, amely köteles a reklamáció kapcsán a jogszabály által meghatározott legrövidebb határidőn belül arról nyilatkozni.
A reklamáció elutasítása esetén az Invia.hu/ETELE TRAVEL az Ügyfelet írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A békéltető testülethez történő fordulás esetén az Ügyfélnek lehetősége van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetéke békéltető testülethez is fordulni.
A Testület eljárásának célja, hogy az Ügyfelek és a gazdálkodó szervezetek, azaz az utazási iroda, illetve az Invia.hu között felmerült vitás ügyeket a felek között egyezséggel zárja le. Ha nem jön létre egyezség, akkor a Békéltető Testület a határozatával dönti el az ügyet, amelynél figyelemmel kell lennie az Ügyfelek jogainak gyors, hatékony és egyszerű érvényesítésére.
A Testület eljárásáról további tájékoztatás itt olvasható:
A területileg illetékes testületek elérhetősége a következő linken tájékozódhat:
A szolgáltatásokkal kapcsolatos kérelmek esetében az Ügyfél köteles panaszával – a hatósági eljárást megelőzően – igazolható módon az utazást szervező utazási irodához vagy az Invia.hu-hoz/ETELE TRAVEL-hez fordulni. Az utazási és utazást közvetítő szerződésről szóló 472/2017. évi kormányrendelet („Korm. rendelet”) szerint a szerződésnek 34. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el elsősorban a területileg illetékes járási hivatalok útján (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu) fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben (a továbbiakban: Fgytv.) meghatározott szabályok szerint.
A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében és a 14. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott szabályok szerint, ha a jogsértés az Fttv. 2. §-ának a) pontja értelmében vett fogyasztót érint.
Abban az esetben, ha az utazást szervező Iroda csődeljárás alá kerül, és az Ügyfélnek kártérítési igénye keletkezik, az Invia.hu/ETELE TRAVEL tájékoztatást nyújt a kárrendezés menetéről.
A poggyászkára vonatkozóan a fuvarozó felelős az ellenőrzött poggyász megsemmisülése, elvesztése vagy megrongálódása miatt bekövetkezett kárért. Amennyiben az utas észleli, hogy elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott a poggyásza, akkor ezt haladéktalanul, a poggyász átvételekor írásban be kell jelenteni a fuvarozónak.
 
XI. A SZERZŐDÉS ÜGYFÉL ÁLTALI MEGSZÜNTETÉSÉNEK FELTÉTELEI/SZTORNÓ FELTÉTELEK
Az utazó az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglaltaknak megfelelően, a szerződést bármikor felmondhatja. Az utazási szerződés felmondására vonatkozó részletszabályokat az utazási szerződés részét képező utazást szervező Utazási Iroda általános szerződési feltételei tartalmazzák.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az utazási szerződés megszüntetésre az utazás végleges lefoglalását megelőzően, de az utazási szerződés létrejöttét és az Invia.hu/ETELE TRAVEL által a szerződéskötéssel egyidejűleg előírt előleg, illetve teljes utazási díj megfizetését követően kerül sor, az elállásra akkor is az utazási szerződéssel érintett Utazási Iroda általános szerződési feltételei az irányadók.
 
XII. SZERZŐDÉS ÁTRUHÁZÁSA
Az Ügyfél jogosult az utazási csomagra vonatkozó szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit olyan személyre átruházni, aki a szerződésben foglalt valamennyi feltételnek megfelel. Az utazási szerződés átruházására vonatkozó részletszabályokat az utazási szerződés részét képező utazást szervező Utazási Iroda általános szerződési feltételei tartalmazzák.
 
XIII. ÜGYFÉL ELUTASÍTÁSA, ELÁLLÁS
Az Invia.hu/ETELE TRAVEL fenntartja magának a jogot az Ügyfél megrendelésének elutasítására az alábbi esetekben:
    • az Ügyfél ismételten hiányos, vagy szándékosan helytelenül kitöltött megrendeléseket küld az Invia.hu/ETELE  TRAVEL részére, vagy
    • az Ügyfél a megrendeléseket azzal a szándékkal küldi el, hogy az utazást ténylegesen nem rendeli meg és ez a szándék az Invia.hu/ETELE TRAVEL előtt ismert,
    • az Ügyfél felszólítás ellenére sem küldi vissza az aláírt utazási szerződést az Invia.hu/ETELE TRAVEL részére.
Az Invia.hu/ETELE TRAVEL elállhat az Ügyféllel létrejött utazási szerződéstől:
    • az Ügyfél - az utazás lefoglalása után - nem fizeti meg az előleg, illetve a teljes utazási ár összegét, vagy egyébként bármilyen fizetési kötelezettségével késedelembe esik vagy az utazási szerződésben meghatározott feltételt nem teljesíti.
 
XIV. ÉLMÉNYBESZÁMOLÓK
Az Invia.hu/ETELE TRAVEL felkéri minden Ügyfelét az Invia.hu/ETELE TRAVEL által közvetített útról való visszatérés után egy kérdőív kitöltésére, amelyben az Ügyfél összefoglalhatja és értékelheti a szabadsága lefolyását, az Invia.hu/ETELE TRAVEL egyes szolgáltatásait, az utazás szervezőjét, elszállásolást stb.
Az élménybeszámoló bekérésének célja, hogy a kiválasztott értékelések az Invia.hu/ETELE TRAVEL honlapján megjelenhessenek, ezért elküldésével az Ügyfél kifejezett beleegyezését adja annak névvel együtt történő közzétételéhez az Invia.hu/ETELE TRAVEL utazási ügynökség által üzemeltetett weboldalakon, esetleg leányvállalatai által külföldön is.
 
XV. LÉGITÁRSASÁGOK FEKETELISTÁJA
Az Európai Parlament 2005. november 16-án hozott határozata értelmében nyilvánosságra hozták az európai biztonsági szabályoknak nem megfelelő légitársaságok - fekete listáját.
Az Európai Parlament határozata szerint az utasoknak joguk van tudni, hogy mely légitársaság üzemeltetésében lévő repülőgépen repülnek és az utazási ügynökség köteles tájékoztatni erről az utast. Az Ügyfél tudomásul veszi a jelen pont szerint tájékoztatást és azt, hogy a légitársaságok feketelistáját ezen az internetes címen találja meg: /www.europarl.europa.eu/.
 
XVI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK, VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK
A felek között megvalósuló elektronikus kommunikáció során az e-mailben, vagy faxon küldött értesítések és nyilatkozatok akkor tekinthetők az Invia.hu részére az elküldés napján megérkezettnek, ha azok elküldésére az általános magyar munkarend szerinti munkanapokon nyitvatartási időben elküldésre kerülnek.
A jelen Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
    • 2013. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről,
    • 2009 évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól,
    • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről,
    • 2008 évi XLVII. törvény fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról,
    • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről,
    • 1998 évi XII. törvény a külföldre utazásról,
    • 213/1996. évi kormányrendelet az utazásszervező- és közvetítő tevékenységről,
    • 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről,
    • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2302 irányelve (2015. november 25.) az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről,
    • valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról,
    • továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.
 
XVII. ÜTŐS ELŐLEG
Amennyiben az ügyfél az Invia.hu/ETELE TRAVEL által biztosított, speciális előfoglalási ajánlat (a továbbiakban „Ütős előleg”) keretében rendeli meg az utazást, akkor a megrendelésre, valamint a fizetésre vonatkozó feltételeket a jelen pontban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
Az utazás Ütős előleg akció keretében megvalósuló megrendelése abban az esetben lehetséges, ha az Ügyfél az Invia.hu/ETELE TRAVEL által meghirdetett időszakban foglalja le a hirdetményben meghatározott indulással és meghatározott összegben adja le a megrendelését tetszőleges utazásra. Az előfoglalás során az Ügyfél a megrendelt utazás meghirdetett díjának első részleteként minden, az utazásban részt vevő, 15. életévét betöltött személy után a hirdetményben meghatározott összeget köteles az Invia.hu/ETELE TRAVEL részére megfizetni az Invia.hu/ETELE TRAVEL által meghatározott időpontig.
Az Ütős előleg akcióban részt vevő Megrendelőnek rendelkeznie kell állandó magyarországi lakóhellyel.
Az Ügyfél az utazási szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy elfogadja az Ütős előleg termék részletfizetési feltételeit, egyben tudomásul veszi, hogy az Invia.hu/ETELE TRAVEL az Ügyfél nevében teljesíti az utazást szervező Iroda felé az Általános szerződési feltételben szereplő előleg és az Ütős előleg közti különbözetet.
Az Ütős előleg termék igénybe vétele során az Ügyfél a megrendelt utazás meghirdetett díjának második részleteként („részlet II.”) a szervező Utazási Iroda Általános szerződési feltételében meghatározott előleg mértékét köteles az Invia.hu/ETELE TRAVEL részére megfizetni az Invia.hu/ETELE TRAVEL által meghatározott időpontig. Az Invia.hu/ETELE TRAVEL által az Ügyfél nevében teljesített (megelőlegezett) összeget az Ügyfél a rendelkezésére álló idő alatt bármikor visszafizetheti az Invia.hu/ETELE TRAVEL részére, részletekben vagy egy összegben, vállalva, a kifizetés végső határidejeként az Invia.hu/ETELE TRAVEL által meghatározott időpontot.
Az Ügyfél az utazás teljes díjából fennmaradó, meg nem fizetett összeget legkésőbb a megrendelt utazás tervezett megkezdése előtt 30 nappal (vagy amennyiben az Ütős előleg igénybevétele, és a tervezett utazás megkezdése között már nem áll rendelkezésére 30 nap, akkor az Invia.hu/ETELE TRAVEL által meghatározott időpontig) köteles az Invia.hu/ETELE TRAVEL részére megfizetni.
Amennyiben az Ügyfél nem tartja be a fizetési határidőket, úgy az Ütős előleg termék választása esetén az Invia.hu/ETELE TRAVEL jogosult a Megrendelő részére késedelmi kötbért felszámolni, amelynek mértéke az Ütős előleg összegének 1% / késedelmes nap, a hátralék kiegyenlítésének napjáig. Amennyiben az Ütős előleg fentiekben rögzített feltételei nem kerülnek teljesítésre, az Invia.hu-nak/ETELE TRAVEL-nek jogában áll a szerződéstől elállni, azaz az utazást szervező Utazási Irodánál törölni a foglalást.
Az Invia.hu/ETELE TRAVEL az Ütős előleg termék értékesítése során foglaló/bánatpénz jogcímén nem vehet át magasabb összeget, mint az az összeg, amit az utazást szervező Utazási Iroda általános szerződési feltételeiben foglalóként/bánatpénzként befizetendő összegként meghatározott.
Amennyiben az Ügyfél írásban lemondja (XI. pont szerint) az utazását, az utazást szervező Utazási Iroda Általános szerződési feltétele szerint visszautalja az Invia.hu/ETELE TRAVEL részére az előleg összegét – az Invia.hu/ETELE TRAVEL által teljesített összeg és az Ütős Előleg összegének értékét. Ezt követően az Invia.hu/ETELE TRAVEL visszautalja az Ügyfél részére az Ütős előleget. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az Ütős előleg termék keretében megrendelt utazás kapcsán az Invia.hu/ETELE TRAVEL által az utazást szervező Utazási Iroda felé történő kifizetés az Ügyfél által történő kifizetést meghaladja, és az utazást szervező Utazási Iroda az Ügyfél elállását követően az Invia.hu/ETELE TRAVEL által kifizetett összeget, vagy annak egy részét jogszerűen foglaló, bánatpénz vagy más jogcímen visszatartja, úgy az Invia.hu/ETELE TRAVEL jogosult a visszatartott összeget kártérítés címén az Ügyféltől követelni.
Az Ütős előleg termék kizárólag az ezen akcióban meghirdetett utazásokra érvényes. Az akció, az Invia.hu/ETELE TRAVEL ettől eltérő tartalmú tájékoztatásáig a magyar Utazási Irodák, valamint az ETI, Viasale, Neckermann Hu kóddal ellátott német árualapjában és Invia International meghirdetett utazásokra vonatkozik.
Az Invia International esetében az Ütős előleg mértéke 50.000Ft/ 15. életévét betöltött személy után.
Amennyiben az utazási szerződés EUR-ban készül, kérjük érdeklődjön a feltételekről az Utazási szakértőjénél. Abban az esetben, ha az utazást szervező Iroda csődeljárás alá kerül, és az Ügyfélnek kártérítési igénye keletkezik a teljesítés visszafizetésére, valamint olyan teljesítésről van szó, amelyet az Ügyfél nevében az Invia.hu/ETELE TRAVEL teljesített (az Ütős előleg termék igénybevételével), illetőleg az Ügyfél még nem fizette vissza az Invia.hu/ETELE TRAVEL részére, akkor az Invia.hu-n/ETELE TRAVEL-en keresztül kártérítést nyújt be az utazást szervező Utazási Iroda biztosítója felé, akkora összegben, amelyet az Invia.hu/ETELE TRAVEL az Ügyfél nevében teljesített az utazást szervező Utazási Iroda javára. Az Invia.hu/ETELE TRAVEL tudomásul veszi a kártérítési igényt és nem követeli további hátralék összegét az Ügyféltől. 
A káresemény lezárta után az utazást szervező Utazási Irodától kapja vissza a jogosult összeget mind az Ügyfél, mind az Invia.hu/ETELE TRAVEL.
Ha az Ügyfél az Invia.hu/ETELE TRAVEL által közvetített olyan biztosítást köt, amely tartalmaz útelmondási biztosítást, abban az esetben a biztosítás kifizetése az Ütős előleg befizetésével egyidejűleg kell, hogy történjen. Ha az Ügyfél lemondja az utazását, abban az esetben a biztosítás díja nem téríthető vissza.
 
XVIII. AZ INVIA.HU ÁLTAL KÖZVETÍTETT BIZTOSÍTÁS
Részletes információk a biztosításról: http://www.invia.hu/szolgaltatasok/utasbiztositas/. Ha az Ügyfél az Invia.hu/ETELE TRAVEL által közvetített biztosítást köt, amennyiben a biztosítás tartalmaz útelmondási biztosítást, az Ügyfél lemondja az utazását, abban az esetben a biztosítás díja nem téríthető vissza.
 
XIX. REPTÉRI PARKOLÁS
Részletes információk a reptéri parkolásról: https://www.invia.hu/szolgaltatasok/repteri-parkolas/
Amennyiben az Ügyfél igénybe veszi a „reptéri parkolás” szolgáltatásunkat, abban az esetben a fizetési feltételekben kap tájékoztatást a befizetendő összegről. A parkoláshoz szükséges megadni a következő adatokat a személygépjárműről: rendszám, márkája, típusa, színe.
Vecsési parkoló esetén
A parkolás igénybevételéhez az Invia.hu/ETELE TRAVEL küld egy foglalási kóddal ellátott e-mailt, azaz vouchert. Ezt a dokumentumot ki kell nyomtatni és magukkal vinni a parkolóba, mert enélkül csak újabb térítés ellenében tudják igénybe venni a parkolást, de már a listaárat és nem az általunk biztosított kedvezményes árat kell kifizetni. Amennyiben nem veszi igénybe a kifizetett parkolóját és ezt a haza érkezéstől számított 15 naptári napon belül írásban jelzi az utazási szakértőjének, abban az esetben visszaigényelheti a parkolásra befizetett teljes összeget.
Bécsi parkoló esetén
A parkolás igénybevételéhez az Invia.hu/ETELE TRAVEL ad/postáz egy parkoló kártyát, ezt magukkal kell vinniük a parkolóba, mert enélkül csak újabb térítés ellenében tudják igénybe venni a parkolást, de már a listaárat és nem az általunk biztosított kedvezményes árat kell fizetni. Amennyiben nem veszi igénybe a kifizetett parkolóját, és a parkolási kártyát a hazaérkezéstől számított 15 naptári napon belül visszajuttatja hozzánk abban az esetben visszaigényelheti a parkolás összeget. Amennyiben az Invia.hu/ETELE TRAVEL postán juttatta el Önnek a kártyát, úgy a felszámolt postaköltség forintos befizetés esetén 1.500,- Ft, eurós befizetés esetén 5,00- EUR, ami levonásra kerül a parkolás árából.
 
XX. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
Személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató az alábbi helyen érhető el „A vevők személyes adatainak védelme”.